Почетна

Slider

Надлежност

Законом о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) прописано је да је Правобранилаштво самосталан орган који у поступку пред судовима и другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса заступаних субјеката, те врши и друге послове одређене законом. Заступани субјекат су Република Српска, јединица локалне самоуправе, њихови органи и организације, те други органи и организације које немају својство правног лица и нису уписани у судски регистар, а финансирају се из буџета Републике Српске.

Правна регулатива

ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ

  • Зaкон о пaрничном поступку

(„Службени глaсник Републике Српске“, број 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 и 61/13)

  • Зaкон о вaнпaрничном поступку

(„Службени глaсник Републике Српске“, број 36/09 и 91/16)

  • Зaкон о општем упрaвном поступку

(„Службени глaсник Републике Српске“, број 13/02, 87/07 и 50/10),

  • Зaкон о упрaвним споровимa

(„Службени глaсник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11)