Организација

Организација


 

Послови из надлежности Правобранилаштва Републике Српске обављају се у основним организационим јединицама:

 1. Сједиште зaмјеникa Бaњa Лукa – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Бaњој Луци, Грaдишци, Котор Вaрошу, Прaњaвору и Мркоњић Грaду,
 2. Сједиште зaмјеникa Бијељинa – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Бијељини и Зворнику,
 3. Сједиште зaмјеникa Добој – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Дервенти, Добоју, Модричи и Теслићу,
 4. Сједиште зaмјеникa Приједор – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Приједору и Новом Грaду,
 5. Сједиште зaмјеникa Фочa обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Фочи и Вишегрaду,
 6. Сједиште зaмјеникa Требиње – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основног судa у Требињу,
 7. Сједиште зaмјеникa Источно Сaрaјево – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основног судa у Сокоцу,
 8. Сједиште зaмјеникa Влaсеницa – обухвaтa подручје мјесне нaдлежности основних судовa у Влaсеници и Сребреници.

Послови из надлежности Правобранилаштва Републике Српске се обављају  у посебним организационим јединицама:

 1. Кабинет правобраниоца Републике Српске,
 2. Секретаријат Правобранилаштва,
 3. Рачуноводство Правобранилаштва,
 4. Одјељење за експропријацију.

Сједиште замјеника

Oбавља све послове из надлежности Правобранилаштва Републике Српске које су утврђене низом закона и других општих правних аката, осим послова који се обављају у Кабинету правобраниоца Републике Српске. ( члан 7. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Кабинет правобраниоца Републике Српске

Кабинет правобраниоца Републике Српске обавља послове из надлежности правобраниоца, који врши функцију Правобранилаштва Републике Српске. То су послови управе којима се обезбјеђује унутрашње пословање и вођење евиденција у органу и послови којима се обезбјеђују потребни  услови за рад и пословање Правобранилаштва: стручни, нормативни, савјетодавни, протоколарни, послови административно – техничке природе и други послови које одреди правобранилац.   (члан 8. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Секретаријат Правобранилаштва

Секретаријат обавља послове од заједничког интереса за Правобранилаштво, којима се обезбјеђује законит, ефикасан и усклађен рад, а то су: израда интерних аката и надзор усклађености истих са законима и другим прописима, правни и општи послови, кадровски послове из радних односа и организације рада, послови јавних набавки, надзор над провођењем канцеларијског пословања, послови статистике и вођења евиденција, материјално-технички послови, послови из архивске дјелатности. ( члан 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Рачуноводство

Рачуноводство обавља рачуноводствено – финансијске послове за потребе Правобранилаштва Републике Српске, и друге послове у сладу са законом, другим прописима и налогом правобраниоца Републике Српске. (члан 10. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Одјељење за експропријацију

Одјељење зa експропријaцију обавља стручне послове на рјешавању имовинско-правних односа на подручју Републике Српске, у поступку експропријације непокретности, за изградњу објеката од општег интереса, односно извођење радова од општег интереса, учествује у управним и судским поступцима ради одређивања накнаде за експроприсану непокретност, уз обавезу да предузима правна средства и радње у циљу заштите имовинских интереса корисника експропријације у свим фазама поступка, и низ других послова.  ( члан 11 . Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Правобранилаштву Републике Српске).

Руковођење

 • Функцију Правобранилаштва Републике Српске врши правобранилац, који руководи радом и представља Правобранилаштво у складу са Законом о Правобранилаштву Републике Српске.
 • Радом Сједишта замјеника руководи замјеник правобраниоца.
 • Радом Кабинета правобраниоца Републике Српске руководи замјеник правобраниоца.
 • Радом Секретаријата Правобранилаштва руководи секретар Правобранилаштва.
 • Радом Рачуноводства руководи шеф Рачуноводства.
 • Радом Одјељења за експропријацију руководи замјеник правобраниоца.

У Сједишту замјеника и у Кабинету правобраниоца Републике Српске гдје се налази више замјеника правобраниоца, правобранилац писменим актом – овлаштењем, одређује који од замјеника правобраниоца руководи радом сједишта замјеника, односно, руководи радом Кабинета правобраниоца Републике Српске.

Организациони дијаграм