Organizacija

Organizacija


 

Poslovi iz nadležnosti Pravobranilaštva Republike Srpske obavljaju se u osnovnim organizacionim jedinicama:

 1. Sjedište zamjenika Banja Luka – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varošu, Pranjavoru i Mrkonjić Gradu,
 2. Sjedište zamjenika Bijeljina – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Bijeljini i Zvorniku,
 3. Sjedište zamjenika Doboj – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Derventi, Doboju, Modriči i Tesliću,
 4. Sjedište zamjenika Prijedor – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Prijedoru i Novom Gradu,
 5. Sjedište zamjenika Foča obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Foči i Višegradu,
 6. Sjedište zamjenika Trebinje – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnog suda u Trebinju,
 7. Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnog suda u Sokocu,
 8. Sjedište zamjenika Vlasenica – obuhvata područje mjesne nadležnosti osnovnih sudova u Vlasenici i Srebrenici.

Poslovi iz nadležnosti Pravobranilaštva Republike Srpske se obavljaju  u posebnim organizacionim jedinicama:

 1. Kabinet pravobranioca Republike Srpske,
 2. Sekretarijat Pravobranilaštva,
 3. Računovodstvo Pravobranilaštva,
 4. Odjeljenje za eksproprijaciju.

Sjedište zamjenika

Obavlja sve poslove iz nadležnosti Pravobranilaštva Republike Srpske koje su utvrđene nizom zakona i drugih opštih pravnih akata, osim poslova koji se obavljaju u Kabinetu pravobranioca Republike Srpske. ( član 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske).

Kabinet pravobranioca Republike Srpske

Kabinet pravobranioca Republike Srpske obavlja poslove iz nadležnosti pravobranioca, koji vrši funkciju Pravobranilaštva Republike Srpske. To su poslovi uprave kojima se obezbjeđuje unutrašnje poslovanje i vođenje evidencija u organu i poslovi kojima se obezbjeđuju potrebni  uslovi za rad i poslovanje Pravobranilaštva: stručni, normativni, savjetodavni, protokolarni, poslovi administrativno – tehničke prirode i drugi poslovi koje odredi pravobranilac.   (član 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske).

Sekretarijat Pravobranilaštva

Sekretarijat obavlja poslove od zajedničkog interesa za Pravobranilaštvo, kojima se obezbjeđuje zakonit, efikasan i usklađen rad, a to su: izrada internih akata i nadzor usklađenosti istih sa zakonima i drugim propisima, pravni i opšti poslovi, kadrovski poslove iz radnih odnosa i organizacije rada, poslovi javnih nabavki, nadzor nad provođenjem kancelarijskog poslovanja, poslovi statistike i vođenja evidencija, materijalno-tehnički poslovi, poslovi iz arhivske djelatnosti. ( član 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske).

Računovodstvo

Računovodstvo obavlja računovodstveno – finansijske poslove za potrebe Pravobranilaštva Republike Srpske, i druge poslove u sladu sa zakonom, drugim propisima i nalogom pravobranioca Republike Srpske. (član 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske).

Odjeljenje za eksproprijaciju

Odjeljenje za eksproprijaciju obavlja stručne poslove na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na području Republike Srpske, u postupku eksproprijacije nepokretnosti, za izgradnju objekata od opšteg interesa, odnosno izvođenje radova od opšteg interesa, učestvuje u upravnim i sudskim postupcima radi određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost, uz obavezu da preduzima pravna sredstva i radnje u cilju zaštite imovinskih interesa korisnika eksproprijacije u svim fazama postupka, i niz drugih poslova.  ( član 11 . Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske).

Rukovođenje

 • Funkciju Pravobranilaštva Republike Srpske vrši pravobranilac, koji rukovodi radom i predstavlja Pravobranilaštvo u skladu sa Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske.
 • Radom Sjedišta zamjenika rukovodi zamjenik pravobranioca.
 • Radom Kabineta pravobranioca Republike Srpske rukovodi zamjenik pravobranioca.
 • Radom Sekretarijata Pravobranilaštva rukovodi sekretar Pravobranilaštva.
 • Radom Računovodstva rukovodi šef Računovodstva.
 • Radom Odjeljenja za eksproprijaciju rukovodi zamjenik pravobranioca.

U Sjedištu zamjenika i u Kabinetu pravobranioca Republike Srpske gdje se nalazi više zamjenika pravobranioca, pravobranilac pismenim aktom – ovlaštenjem, određuje koji od zamjenika pravobranioca rukovodi radom sjedišta zamjenika, odnosno, rukovodi radom Kabineta pravobranioca Republike Srpske.

Organizacioni dijagram