Postupak sklapanja vansudskih poravnanja

Postupak sklapanja vansudskih poravnanjaNarodna skupština Republike Srpske je u novembru 2005. godine donijela Zakon o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992.godine do 19.06.1996.godine, koji je mijenjan i dopunjavan u tri navrata („ Službeni glasnik RS“, broj 103/05, 1/09, 49/09 i 118/09), kojim je uređen postupak, uslovi i kriterijumi za ostvarivanje prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992.godine do 19.juna 1996.godine, fizičkim i pravnim licima po čijim tužbenim zahtjevima nije pravosnažno okončan sudski postupak za naknadu štete, kao i onim koji su podnijeli zahtjeve za naknadu štete Pravobranilaštvu Republike Srpske, te postupak sklapanja vansudskih poravnanja za navedenu štetu (član 1. stav 1.).

Lica po čijim tužbenim zahtjevima nije pravosnažno okončan sudski postupak za naknadu štete mogu svoje pravo ostvariti u skladu sa ovim zakonom, a u suprotnom njihov predmet će se ustupiti mjesno i stvarno nadležnom sudu ( član 1. stav 2.).

Ostvarivanje prava iz člana 1. ovog zakona vrši se u postupku pred Pravobranilaštvom Republike Srpske.

Predmeti u kojima je zahtjev podnesen Pravobranilaštvu Republike Srpske i u istima stranke ne žele zaključiti vansudsko poravnanje, u smislu člana 1. ovog zakona, obustaviće se pred Pravobranilaštvom Republike Srpske.

V I S I N A   N A K N A D E

Naknada štete (satisfakcija) zbog smrti ili nestanka bliskog lica utvrđena je u sljedećim iznosima:

1) bračnom ili vanbračnom drugu 5.000 KM
2) djetetu ( bračnom ili vanbračnom) 5.000 KM
3) roditelju, usvojiocu-ako je usvojenje potpuno 5.000 KM
4) bratu, sestri 2.000 KM
5) troškovi sahrane 600 KM
6) troškovi crnine 200 KM.
Licima ( bratu i sestri), može se priznati pravo na naknadu nematerijalne štete samo ako je između njih i umrlog ili nestalog lica postojala trajnija zajednica života, najmanje tri godine prije smrti ili nestanka bliskog lica.Naknada nematerijalne štete za pretrpljene fizičke i duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti ili straha, utvrđena je u sljedećim iznosima:
– invalidu I kategorije sa 100%
invaliditeta
10.000 KM
– invalidu II kategorije sa 100%
invaliditeta
8.000 KM
– invalidu III kategorije sa 90%
invaliditeta
7.000 KM
– invalidu IV kategorije sa 80%
invaliditeta
6.000 KM
– invalidu V kategorije sa 70%
invaliditeta
5.000 KM
– invalidu VI kategorije sa 60%
invaliditeta
4.000 KM
– invalidu VII kategorije sa 50%
invaliditeta
3.000 KM
– invalidu sa stepenom ispod 50%
invaliditeta
2.000 KM.

Visina naknade materijalne štete iz člana 1. ovog zakona, utvrđuje se prema knjigovodstvenoj vrijednosti mobilisane, odnosno oduzete imovine u vrijeme mobilizacije, odnosno prema fakturi ispostavljenoj organu, jedinici ili instituciji koje su mobilisali, odnosno oduzeli imovinu, s tim da se kod materijalno-tehničkih sredstava i opreme vodi računa o njihovoj vrsti, tipu i modelu, te dužini upotrebe prije mobilizacije i opštem tehničkom i fizičkom stanju. Vrijednost utvrđivanja na ovakav način ne može biti veća od vrijednosti sadržane u ispostavljenoj fakturi.Ministarstvo pravde je donijelo Uputstvo za sprovođenje postupka poravnanja u postupku ostvarivanja prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. do 19.06.1996.godine („Službeni glasnik RS“, broj 09/06).Kod ovih predmeta, Pravobranilaštvo Republike Srpske – mjesno nadležno Sjedište zamjenika, postupa kao prvostepeni organ (pozivanje stranke, saslušanje, zaključivanje poravnanja, obustavljanje postupka itd.), preduzimajući procesne radnje na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku. U drugom stepenu, po prigovoru stranke, odlučuje i odluku donosi Ministarstvo pravde Republike Srpske – odluka je konačna, i protiv iste se može pokrenuti upravni spor.Priznata vansudska poravnanja po ovom osnovu, izmiruju se emisijom obveznica u cjelosti, u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 1/12, 28/13, 59/13).

Skip to content