Uvodna riječ

Uvodna riječ


 

Poštovani posjetioci,

Sa posebnim zadovoljstvom vam predstavljam elektronsku prezentaciju Pravobranilaštva Republike Srpske, u nadi da će vam pružiti sve informacije o organizaciji, nadležnostima i aktivnostima ove institucije.

Pravobranilaštvo je samostalni organ, koji u postupku pred sudovima i drugim državnim organima preduzima pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, gradova, opština i njihovih organa i organizacija koji nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz Budžeta Republike Srpske.

Pored poslova zastupanja, Pravobranilaštvo daje mišljenja subjektima koje po zakonu zastupa, prilikom zaključenja privrednih ugovora i ugovora koji regulišu imovinsko-pravna pitanja, imovinsko-pravnih ugovora sa elementima inostranosti koje zaključe i ugovora kojima se pribavlja ili otuđuje nepokretnost navedenih subjekata.

Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske je utvrđeno da prije dostavljanja na odbore, radi uvrštavanja na dnevni red sjednice, nacrta i prijedloga zakona, strategija razvoja, uredbi, odluka, drugih propisa i opštih akata, predlagač obavezno pribavlja i mišljenje Pravobranilaštva – kada je u pitanju zaštita imovinskih prava i interesa Republike, odnosno kada se aktom stvaraju ugovorne obaveze za Republiku.

Na osnovu Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. -19.06.1996. godine, Pravobranilaštvo Republike Srpske, od 2006.godine, provodi postupak vansudskog poravnanja.

Republici Srpskoj predstoje veliki investicioni radovi na izgradnji auto-puteva, termocentrala, hidrocentrala, rudnika itd, pa je uloga ovog organa time značajnija, jer Pravobranilaštvo podnosi prijedlog za eksproprijaciju radi izgradnje infrastrukturnih objekata od opšteg interesa i učestvuje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa pred upravnim i sudskim organima; prati i proučava pojave i probleme iz oblasti vršenja svojih funkcija koje se odnose na primjenu zakona, i predlaže nadležnim organima mjere za sprečavanje društveno štetnih pojava.

Rad u Pravobranilaštvu zahtjeva široko pravno znanje, odgovornost, profesionalnost i zalaganje kako pravobranioca tako i njegovih zamjenika, pomoćnika i ostalih zaposlenih.

Mene kao pravobranioca, i moje saradnike, raduje činjenica da je u poslednje vrijeme pravilno shvaćena uloga Pravobranilaštva kao i potreba za materijalnim i kadrovskim jačanjem ove institucije.

Želja da se naša Republika Srpska izgradi, kao sve savremene i moderne države, sa autoputevima, fabrikama, školama, motiviše nas da i mi damo svoj doprinos tako što ćemo brzo, efikasno i pravično, zajedno sa ostalim subjektima, riješavati sva imovinsko- pravna pitanja, koja su preduslov svake izgradnje.

Pravobranilac Republike Srpske

Skip to content