Уводна ријеч

Уводна ријеч


Поштовани посјетиоци,

Са посебним задовољством вам представљам електронску презентацију Правобранилаштва Републике Српске, у нади да ће вам пружити све информације о организацији, надлежностима и активностима ове институције.

Правобранилаштво је самостални орган, који у поступку пред судовима и другим државним органима предузима правна средства ради заштите имовинских права и интереса Републике Српске, градова, општина и њихових органа и организација који немају својство правног лица и нису уписани у судски регистар, а финансирају се из Буџета Републике Српске.

Поред послова заступања, Правобранилаштво даје мишљења субјектима које по закону заступа, приликом закључења привредних уговора и уговора који регулишу имовинско-правна питања, имовинско-правних уговора са елементима иностраности које закључе и уговора којима се прибавља или отуђује непокретност наведених субјеката.

Пословником о раду Владе Републике Српске је утврђено да прије достављања на одборе, ради уврштавања на дневни ред сједнице, нацрта и приједлога закона, стратегија развоја, уредби, одлука, других прописа и општих аката, предлагач обавезно прибавља и мишљење Правобранилаштва – када је у питању заштита имовинских права и интереса Републике, односно када се актом стварају уговорне обавезе за Републику.

На основу Закона о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20.05.1992. -19.06.1996. године, Правобранилаштво Републике Српске, од 2006.године, проводи поступак вансудског поравнања.

Републици Српској предстоје велики инвестициони радови на изградњи ауто-путева, термоцентрала, хидроцентрала, рудника итд, па је улога овог органа тиме значајнија, јер Правобранилаштво подноси приједлог за експропријацију ради изградње инфраструктурних објеката од општег интереса и учествује у рјешавању имовинско-правних односа пред управним и судским органима; прати и проучава појаве и проблеме из области вршења својих функција које се односе на примјену закона, и предлаже надлежним органима мјере за спречавање друштвено штетних појава.

Рад у Правобранилаштву захтјева широко правно знање, одговорност, професионалност и залагање како правобраниоца тако и његових замјеника, помоћника и осталих запослених.

Мене као правобраниоца, и моје сараднике, радује чињеница да је у последње вријеме правилно схваћена улога Правобранилаштва као и потреба за материјалним и кадровским јачањем ове институције.

Жеља да се наша Република Српска изгради, као све савремене и модерне државе, са аутопутевима, фабрикама, школама, мотивише нас да и ми дамо свој допринос тако што ћемо брзо, ефикасно и правично, заједно са осталим субјектима, ријешавати сва имовинско- правна питања, која су предуслов сваке изградње.

Правобранилац Републике Српске

Skip to content