Početna

Nadležnost

Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/18) propisano je da je Pravobranilaštvo samostalan organ koji u postupku pred sudovima i drugim nadležnim organima preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata, te vrši i druge poslove određene zakonom. Zastupani subjekat su Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, njihovi organi i organizacije, te drugi organi i organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz budžeta Republike Srpske.

Pročitaj više…

Pravna regulativa

– Zakon o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)

– Zakon o vanparničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09 i 91/16)

– Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10),

– Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11),

Pročitaj više…