Početna

Slider

Nadležnost

Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 7/18) propisano je da je Pravobranilaštvo samostalan organ koji u postupku pred sudovima i drugim nadležnim organima preduzima pravna sredstva radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa zastupanih subjekata, te vrši i druge poslove određene zakonom. Zastupani subjekat su Republika Srpska, jedinica lokalne samouprave, njihovi organi i organizacije, te drugi organi i organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz budžeta Republike Srpske.

Pravna regulativa

PROCESNI ZAKONI

  • Zakon o parničnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/03, 85/03,74/05, 63/07, 49/09 i 61/13)

  • Zakon o vanparničnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 36/09 i 91/16)

  • Zakon o opštem upravnom postupku

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07 i 50/10),

  • Zakon o upravnim sporovima

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/05 i 63/11)