Interna akta

Interna akta


 • Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencija u  Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/05)
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji nosilaca pravobranilačke funkcije i zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik  Republike Srpske“, broj 1/12)
 • Pravilnik o posebnim naknadama
 • Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o primanju i postupanju po pritužbama i sugestijama na rad Pravobranilaštva Republike Srpske, njegovih zaposlenih lica i radnika
 • Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata i štambilja u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o računovodstvu u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik  vođenju evidencija o prisustvu radnika na radu
 • Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža pripravnika u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih vozila Pravobranilaštva Republike Srpske
 • Etički kodeks zaposlenih u Pravobranilaštvu Republike Srpske
 • Pravilnik o postupku direktnog sporazuma
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2008. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2009. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2010. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2011. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2012. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2013. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2014. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2015. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2016. godinu
 • Program rada Pravobranilaštva Republike Srpske za 2017. godinu
Skip to content