Интерна акта

Интерна акта


 • Правилник о пословању и вођењу евиденција у  Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 79/05)
 • Правилник о службеној легитимацији носилаца правобранилачке функције и запослених у Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник  Републике Српске“, број 1/12)
 • Правилник о посебним накнадама
 • Правилник о коришћењу средстава репрезентације у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника запослених у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о примању и поступању по притужбама и сугестијама на рад Правобранилаштва Републике Српске, његових запослених лица и радника
 • Правилник о употреби и чувању печата и штамбиља у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о рачуноводству у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник  вођењу евиденција о присуству радника на раду
 • Правилник о обављању приправничког стажа приправника у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о условима и начину кориштења службених возила Правобранилаштва Републике Српске
 • Eтички кодекс запослених у Правобранилаштву Републике Српске
 • Правилник о поступку директног споразума
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2008. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2009. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2010. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2011. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2012. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2013. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2014. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2015. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2016. годину
 • Програм рада Правобранилаштва Републике Српске за 2017. годину
Skip to content