Nadležnost

Nadležnost


 

Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 16/05, 77/06, 119/08 i 78/11), određuje da poslove zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, grada, opštine i njihovih organa i organizacija, te drugih organa i organizacija koji nemaju svojstvo pravnog lica i nisu upisani u sudski registar, a finansiraju se iz budžeta Republike Srpske, obavlja Pravobranilaštvo Republike Srpske, sa sjedištem u Banjoj Luci (član 3. stav 2.), koje vrši svoju funkciju na osnovu zakona i drugih propisa (član 2.).

Nadležnosti Pravobranilaštva Republike Srpske utvrđene su odredbama Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske, prema kojima obavlja sljedeće poslove:

 • kao samostalan organ, u postupku pred sudovima i drugim nadležnim organima preduzima pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa subjekata označenih u članu 1. ovog zakona u svim sudskim i upravnim postupcima, a u upravnim sporovima može zastupati subjekte koji su tuženi, ako mu je za to dato ovlaštenje,
 • može pred Ustavnim sudom prijedlogom pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, kada ocijeni da su povređena imovinska prava i interesi subjekata iz člana 1. ovog zakona,
 • može preduzeti mjere radi pokušaja zaključenja vansudske nagodbe prije pokretanja postupka pred nadležnim sudom ili drugim organom, ali prije zaključenja vansudske nagodbe, dužno je pribaviti pismenu i ovjerenu saglasnost stranke koju zastupa na nagodbu takvog sadržaja,
 • može učestvovati u postupcima medijacije, ali prije zaključenja nagodbe u medijaciji, dužno je pribaviti pismenu i ovjerenu saglasnost stranke koju zastupa na nagodbu takvog sadržaja,
 • prati i proučava pojave i probleme iz oblasti vršenja svojih funkcija koje se odnose na primjenu zakona, te obavještava nadležne organe i predlaže mjere za sprečavanje društveno štetnih pojava,
 • daje mišljenja, subjektima koje po zakonu zastupa, prilikom zaključivanja privrednih ugovora i ugovora koji regulišu imovinsko – pravna pitanja, a ukoliko ne dostavi mišljenje u zakonom utvrđenom roku, ugovor se može zaključiti i bez mišljenja Pravobranilaštva,
 • po dostavljanju zaključenih ugovora imovinsko – pravne prirode, od strane subjekata koje zastupa po zakonu, podnosi tužbu za utvrđenje ništavosti, ukoliko ocijeni da je zaključeni ugovor ništavan, a u slučaju da je ugovor rušljiv podnosi tužbu za poništenje,
 • daje mišljenja na imovinsko-pravne ugovore sa elementima inostranosti koje zaključi Republika Srpska ili pravna lica- korisnici sredstava iz člana 1. ovog zakona, kao i na ugovore kojima se pribavlja ili otuđuje nepokretnost navedenih subjekata.

Nadležnosti Pravobranilaštva su utvrđene i posebnim zakonima i drugim propisima, prema kojima ovaj organ, između ostalih poslova obavlja i sljedeće:

 • u skladu sa Zakonom o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20.05.1992. do 19.06.1996.godine, sprovodi postupak vansudskog poravnanja za ostvarivanje prava utvrđenih ovim zakonom,
 • podnosi nadležnom organu uprave prijedlog za eksproprijaciju, u ime pravnih lica koja po zakonu zastupa,
 • dužno je da, do stupanja na snagu katastra nepokretnosti, osnovanog u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske, pokrene postupak za upis neupisanih javnih i opštih dobara u javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima,
 • pravobranilac može izjaviti žalbu protiv rješenja kojim je povređen zakon u korist pojedinca ili pravnog lica a na štetu javnog interesa, u skladu sa ovlaštenjem koje mu je dato odredbama Zakona o opštem upravnom postupku,
 • nadležni pravobranilac može pokrenuti upravni spor kad je upravnim aktom povređen zakon na štetu Republike Srpske, grada ili opštine koju on zastupa po zakonu, kao i u drugim slučajevima određenim zakonom,
 • u slučajevima kada se Pravobranilaštvo pojavljuje kao stranka u parničnom postupku, a u cilju zaštite javnog interesa, Pravobranilaštvo može u takvim slučajevima podnijeti zahtjev za ponavljanje postupka pod istim uslovima, propisanim Zakonom o parničnom postupku,
 • pravobranilac je dužan je da podnese tužbu nadležnom sudu radi poništenja ugovora koji je zaključen suprotno odredbama Zakona o privatizaciji državnih stanova,
 • prema odredbama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, Pravobranilaštvo je, stranka u postupku koji se vodi pred nadležnim organom uprave po članu „8a.“ ovog zakona,
 • ako je usljed krivičnog djela oštećena imovina Republike Srpske, organ ovlašćen zakonom da se brine o zaštiti te imovine može u krivičnom postupku učestvovati u skladu sa ovlašćenjima koja ima na osnovu tog zakona, odnosno Pravobranilaštvo, nakon obavještenja od strane nadležnog suda, podnosi imovinsko pravni zahtjev u skladu sa zakonom,
 • prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske u sporovima koji nastaju iz poslovanja privredne jedinice, privrednu jedinicu zastupa Pravobranilaštvo,
 • može podnijeti zahtjev za pokretanje postupka revizije prema odredbama Zakona o reviziji privatizacije kapitala u preduzećima i bankama,
 • daje pravna mišljenja na ugovore koji regulišu imovinsko pravna pitanja na osnovu ovlaštenja koja su utvrđena u: Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, Zakonu o koncesijama, Pravilniku o uslovima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike, Uredbi o postupku realizacije javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj, Poslovniku o radu Vlade Republike Srpske, drugim zakonima i propisima,
 • prema Zakonu o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske, utvrđeno je da pravna lica koja su imovinu iz pasivnog podbilansa prodala, prikrila ili prikazala u aktivnom bilansu, ili su naplatili potraživanja, biće evidentirani a njihovi predmeti će biti proslijeđeni Pravobranilaštvu,
 • U skladu sa Uputstvom o provjeri zakonitosti ugovora o korištenju stanova zaključenih i obnovljenih poslije 01. 04. 1992. godine i postupku utvrđivanja  prava na obnovu ugovora o korištenju stana,  pravobranilac iz kancelarije nadležnog zamjenika za određenu opštinu određuje lice koje prisustvuje radu Komisije, pratiti njen rad i vrši kontrolu postupka provjere zakonitosti i postupka utvrđivanja prava privremenog korisnika i obnovu ugovora o korišćenju stana, u skladu sa odredbama važećih propisa,
 • prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama, kao nadležni organ u smislu ovog zakona, provodi postupak pristupa informacijama koje se nalaze pod kontrolom Pravobranilaštva, a obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Troškovi za zastupanje Pravobranilaštva Republike Srpske obračunavaju se po Tarifi o nagradama i naknadama za rad advokata i predstavljaju prihod Budžeta Republike Srpske.