Надлежност

Надлежност


Законом о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) прописано је да је Правобранилаштво самосталан орган који у поступку пред судовима и другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса заступаних субјеката, те врши и друге послове одређене законом. Заступани субјекат су Република Српска, јединица локалне самоуправе, њихови органи и организације, те други органи и организације које немају својство правног лица и нису уписани у судски регистар, а финансирају се из буџета Републике Српске.

Надлежности Правобранилаштва Републике Српске утврђене су одредбама Закона о Правобранилаштву Републике Српске, према којима обавља сљедеће послове:

 • као самосталан орган у поступку пред судовима и другим надлежним органима предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса заступаних субјеката,
 • врши послове заступања у судским и управним и другим поступцима,
 • као самосталан орган има право и обавезу да покрене, односно поднесе иницијативу за покретање поступка или се укључи у поступак пред судом или другим надлежним органом ради заштите права и интереса заступаних субјеката у случајевима када је то прописано законом, када то писмено захтјевају субјекти које оно заступа или када на други начин сазна да је то потребно,
 • прати и проучава појаве, правна питања и проблеме од значаја за вршење својих надлежности, имовину заступаних субјеката, примјену закона и других прописа, те обавјештава Владу и друге надлежне органе и предлаже мјере за заштиту имовине заступаних субјеката и спречавање друштвено штетних појава,
 • Правобранилаштво је обавезно да пред Уставним судом покрене поступак за оцјену уставности закона и законитости других прописа и општих аката, када оцјени да су повријеђена имовинска права и интереси заступаних субјеката,
 • Правобранилаштво је обавезно да тражи поништавање или укидање одлука и других аката којима су повријеђена имовинска права заступаних субјеката,
 • у поступцима утврђивања кривичне одговорности за кривична дјела за која постоји основана сумња да је настала материјална штета за заступаног субјекта Правобранилаштво је дужно да учествује у својству заступника оштећеног, по обавјештењу надлежног органа или у другим случајевима када сазна да је то потребно,
 • у циљу заштите имовинских права и интереса заступаних субјеката даје образложено мишљење тим субјектима на нацрте привредних уговора, уговора о концесијама, уговора о јавно-приватним партнерствима и уговора који регулишу имовинско-правна питања, уз обавезу достављања релевантне документације од стране заступаног субјекта,
 • даје мишљења субјектима које по закону заступа и у другим правним стварима када заступани субјект сматра да је то потребно,
 • подноси тужбу за утврђивање ништавости, односно тужбу за поништење уговора који је закључио заступани субјект, а за који уговор је Правобранилаштво мишљења да је ништав, односно рушљив,
 • прије покретања поступка пред надлежним судом или другим органом, предузима мјере ради покушаја закључења вансудског поравнања,
 • учествује у поступцима медијације уколико за то има изричиту писмену сагласност заступаног субјекта.

Надлежности Правобранилаштва су утврђене и посебним законима и другим прописима према којима овај орган, између осталих послова, обавља и сљедеће:

 • у складу са Законом о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20.05.1992. до 19.06.1996. године спроводи поступак вансудског поравнања за остваривање права утврђених овим законом,
 • подноси надлежном органу приједлог за утврђивање општег интереса и приједлог за експропријацију у име корисника експропријације у складу са Законом о експропријацији, закључује и споразуме о накнади и судска поравнања,
 • кад је законом овлашћено, може изјавити жалбу против рјешења донесеног у управном поступку, којим је повријеђен закон у корист појединца или правног лица а на штету јавног интереса,
 • може покренути управни спор, кад је управним актом повријеђен закон на штету Републике Српске, града или општине коју он по закону заступа, као и у другим случајевима одређеним законом,
 • самостално подноси тужбу надлежном суду ради поништења уговора који је закључен супротно одредбама Закона о приватизацији државних станова,
 • према одредбама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима Правобранилаштво је самостална странка у поступку који се води пред надлежним органом управе по члану 8а. овог закона,
 • изјашњава се о прихватању финансијског и оперативног плана реструктурирања за потраживања Републике Српске, у складу са Законом о стечају,
 • може поднијети захтјев за покретање поступка ревизије приватизације према одредбама Закона о ревизији приватизације државног капитала у предузећима и банкама,
 • према одредбама Закона о имовини и потраживањима којима управља Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске, поступа у предметима у којима су правна лица имовину из пасивног подбиланса продали, прикрили или приказали у активном билансу, или су наплатили потраживања, након што исти буду евидентирани, а њихови предмети прослијеђени од стране Фонда за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске,
 • на основу овлашћења која су утврђена у Закону о пољопривредном земљишту, Закону о концесијама, Правилнику о условима и начину замјене шума и шумског земљишта у својини Републике Српске, Уредби о поступку реализације јавно-приватног партнерства у Републици Српској и Пословнику о раду Владе Републике Српске, даје мишљења на привредне уговоре и на уговоре који регулишу имовинско-правна питања,
 • обавља и друге послове утврђене законом и другим прописима.

Трошкови за заступање Правобранилаштва Републике Српске обрачунавају се по Тарифи о наградама и накнадама за рад адвоката и представљају приход Буџета Републике Српске.

Skip to content