Стручни колегијум

Стручни колегијум


Стручни колегијум Правобранилаштва Републике Српске

Тијело које сазива правобранилац Републике Српске, a сaчињaвaју га: прaвобрaнилaц, зaмјеници правобраниоца, помоћници правобраниоца и остали запослени у Правобранилаштву, које одреди прaвобрaнилaц, а разматра: сва питања која се односе на обављање послова из надлежности Правобранилаштва; најважнија и најсложенија правна спорна питања која се појављују током рада на конкретним предметима; проблеме у примјени закона и других прописа на којима се заснива рад органа; заузимање правних ставова неопходних за давање мишљења на уговоре који се достављају ради оцјене правне ваљаности, а како би се избјегло различито поступање и различита пракса у Правобранилаштву; правне ставове судова; извештаје/програме рада/информације и друге материјале који настају у раду Правобранилаштва; процјењује да ли је потребно иницирати измјену/допуну/ закона или другог прописа у циљу спечавања друштвено штетних посљедица у оквиру превентивног дјеловања органа; проблеме у раду који се односе на организацију, људске ресурсе, материјално-техничка питања, радну дисциплину и друга питања од значаја за рад органа.

Правобранилаштво, о заузетим правним ставовима и мишљењима, усваја и доноси закључке, који су обавезујући на нивоу Правобранилаштва. Правобранилац може по потреби, поред стручних колегијума које сазива замјеник правобраниоца у сједишту замјеника, сазвати ванредни стручни колегијум у сједишту замјеника, ради разматрања актуелне проблематике.

Стручни колегијум Сједишта замјеника

Тијело које сазива замјеник правобраниоца у Сједишту замјеника, који утврђује дневни ред, о чему писменим путем обавјештава све позване учеснике, и руководи његовим радом, ради разматрања актуелих питања и проблема у сједишту замјеника.

Правобранилац може, на приједлог замјеника правобраниоца или по својој оцјени, достављене правне ставове и мишљења, након одржаног стручног колегијума у сједишту замјеника, уврстити у дневни ред састанка стручног Колегијума Правобранилаштва, ради разматрања истих, а уколико буду усвојени закључком стручног колегијума Правобранилаштва, постају обавезујући на нивоу Правобранилаштва.

Skip to content